HOT

HỢP ĐỒNG đặt mua căn hộ Gold Season

HỢP ĐỒNG đặt mua căn hộ Gold Season
2 /2 votes

HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA CĂN HỘ GOLD SEASON

Số: ……../………./HĐĐH

Giữa:

CÔNG TY CÔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MÙA ĐÔNG – VID

:

(Ông) Bà: ……..

PHẦN 1

CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;
 • Căn cứ ….
 • Căn cứ nhu cầu của các Bên.

PHẦN 2

THÔNG TIN CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ này được ký vào ngày ………. tháng ………. năm ………. giữa Hai Bên dưới đây:

BÊN NHẬN ĐẶT HÀNG (sau đây gọi tắt là “Bên A”)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MÙA ĐÔNG – VID

Trụ sở chính: …………………..

Đại diện: Ông ……..    Chức vụ: ……..

Điện thoại: ……………………                                 Fax: ………………..

Số tài khoản: ……………………………. tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Hà Nội

Và:

BÊN ĐẶT HÀNG (sau đây gọi tắt là “Bên B”)

 1. Ông (bà): …….. Ngày sinh: ……..

CMTND/Hộ chiếu: ……..        Ngày cấp: ……..           Nơi cấp: ……..

Hộ khẩu thường trú: ……..

Chỗ ở hiện tại: ……..

Điện thoại liên hệ: ……..

Email: ……..

 1. Ông (bà): …….. Ngày sinh: ……..

CMTND/Hộ chiếu: ……..        Ngày cấp: ……..           Nơi cấp: ……..

Hộ khẩu thường trú: ……..

Chỗ ở hiện tại: ……..

Điện thoại liên hệ: ……..

Email: ……..

PHẦN 3

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

Trên cơ sở:

 • Bên A là Chủ Đầu Tư Dự án …………………………………
 • Bên B cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nhu cầu thực sự về nhà ở và có khả năng tài chính để mua Căn Hộ (như được định nghĩa tại Điều 1 Hợp Đồng) với chi tiết và thông số kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng.
 • Bên B đồng ý đặt hàng mua căn hộ và Bên A đồng ý nhận đặt hàng mua căn theo các điều kiện quy định tại Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ

Hai Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ với các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 • Trừ khi ngữ cảnh trong Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ này quy định khác đi, các thuật ngữ và từ ngữ viết hoa sau đây sẽ có nghĩa như sau:
  • Chủ Đầu Tư: Là Bên A hay Công ty cổ phần bất động sản Mùa Đông – VID
  • Bên Kia/Bên Đó/Bên Còn Lại: Có nghĩa là Bên A, hoặc Bên B (được giải thích trong phần mở đầu của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ) tùy theo ngữ cảnh.
  • Bên Thứ Ba: Có nghĩa là bất kỳ một Bên nào khác không phải là một trong hai Bên ký kết Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ
  • Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền: Là các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, phê duyệt, chấp thuận và xác nhận các nội dung liên quan đến Dự Án và Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ theo Quy định của Pháp luật.
  • Dự Án: Có nghĩa là Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao tầng tại 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội do Bên A làm Chủ Đầu Tư có tên thương mại là Dự án Goldseason;
  • Căn Hộ: Có nghĩa là căn hộ chung cư cao cấp đã hoàn thiện đầy đủ hoặc hoàn thiện cơ bản mà Bên B Đặt Hàng có các chi tiết kỹ thuật và đặc điểm được liệt kê cụ thể tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này.
  • Tổng Giá Trị Căn Hộ: Là giá chuyển nhượng Căn Hộ theo thỏa thuận của Các Bên nêu tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng mà Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A, đã bao gồm thuế GTGT, tiền sử dụng đất theo quy định và chưa bao gồm phí bảo trì và các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí khác liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với Căn Hộ.
  • Diện Tích sử dụng căn hộ: Là phần diện tích thông thuỷ của Căn Hộ được nêu tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này.
  • Hai Bên/Các Bên: Có nghĩa là Bên A và Bên B (được giải thích trong phần mở đầu của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ).
  • Hợp Đồng/Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ: Là Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ và các Phụ lục kèm theo, cùng các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản được Hai Bên lập và ký kết vào từng thời điểm.
  • Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán/Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ: Là bản Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ tại Phụ Lục 5 của Hợp Đồng này.
  • Khoản Đặt Hàng Mua Căn Hộ: Là số tiền mà Bên B nộp cho Bên A theo quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng
  • Thời Gian Bàn Giao Căn Hộ: Là ngày dự kiến bàn giao Căn Hộ cho Bên B theo thỏa thuận giữa Các Bên quy định tại theo Điều 1 Hợp Đồng.
  • Ngày Bàn Giao Thực Tế: Là ngày thực tế mà Chủ Đầu Tư bàn giao Căn Hộ cho Bên B.
  • Nội Quy/Nội Quy Tòa Nhà: Là bản nội quy quản lý và sử dụng Tòa Nhà do Chủ Đầu Tư ban hành. Nội quy này được Chủ Đầu Tư xây dựng ban hành và có thể được sửa đổi bởi Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ theo quy định của Nội Quy. Bên B và tất cả các người cư trú khác sinh sống trong Tòa Nhà có nghĩa vụ phải tuân thủ và chấp hành Nội quy liên quan đến việc sử dụng Căn Hộ và Các Tiện Ích Chung.
  • Phí Quản Lý Hàng Tháng: Là các khoản phí mà Bên B phải trả cho dịch vụ quản lý Tòa Nhà.
  • Sự Kiện Bất Khả Kháng: Có nghĩa là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của Hai bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ: Là văn bản thông báo của Bên A gửi cho Bên B theo quy định tại Điều 4.1 và Phụ Lục 3 của Hợp Đồng.
  • Quy định của Pháp luật: Là toàn bộ các quy định pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam có liên quan đến Dự án và Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.
  • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Căn Hộ: Có nghĩa là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đối với Căn Hộ do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Thuế GTGT: Là thuế giá trị gia tăng phải nộp liên quan đến việc mua bán Căn Hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam tùy từng thời điểm.
  • VND/Đồng Việt Nam: Là đồng tiền hợp pháp của Việt Nam.
  • /”: được hiểu là “hoặc”
 • Nguyên tắc giải thích:
 • Các từ và thuật ngữ viết hoa tại Điều 1.1 nêu trên và/hoặc tiêu đề/tên các điều khoản của Hợp Đồng chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tra cứu và không làm ảnh hưởng nội dung của các điều khoản. Nếu có sự mâu thuẫn giữa nội dung của một điều khoản cụ thể và tiêu đề/tên của điều khoản đó thì sẽ áp dụng nội dung của điều khoản đó để giải quyết các vấn đề được đặt ra trong phạm vi điều khoản đó.
 • Các tham chiếu đến Bên Thứ Ba sẽ được hiểu là các tham chiếu đến một cá nhân (có đầy đủ năng lực dân sự) hoặc một pháp nhân (được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam), cũng như những người thừa kế hoặc những người thay thế các cá nhân và pháp nhân đó.

ĐIỀU 2.  ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

 • Bên B đồng ý đặt hàng mua căn hộ và Bên A đồng ý nhận đặt hàng mua căn hộ theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ, Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ tại Phụ Lục 5 của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ và các Quy định Pháp luật.
 • Để đảm bảo việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ và trên cơ sở các thỏa thuận tại Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ này, Bên B đồng ý chuyển cho Bên A một khoản tiền (“Khoản Đặt Hàng”) như quy định tại Điều 3.1 Hợp Đồng này và cam kết nộp tiền theo đúng lịch biểu quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này. Bên B cam kết sẽ không hủy ngang/đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.
 • Phù hợp với các quy định tại Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ, tiến độ đầu tư thi công phần móng Tòa Nhà và các Quy định Pháp Luật, Bên A sẽ quyết định và thông báo cho Bên B về thời điểm ký kết Hợp Đồng Mua Bán.

ĐIỀU 3.  GIÁ TRỊ VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN KHOẢN ĐẶT HÀNG

 • Giá trị Khoản Đặt Hàng và thời hạn nộp Khoản Đặt Hàng sẽ tuân theo quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này.
 • Mọi khoản niêm yết và nộp tiền theo Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ sẽ được thực hiện bằng Đồng Việt Nam, được thực hiện theo lịch biểu quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên A.
 • Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị của Khoản Đặt Hàng theo đúng thời hạn quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ; Khoản Đặt Hàng sẽ được Bên A trừ vào số tiền mua Căn Hộ mà Bên B phải thanh toán khi Bên B ký Hợp Đồng Mua Bán.
 • Toàn bộ Khoản Đặt Hàng sẽ được chuyển vào tài khoản của Bên A có thông tin như nêu tại Phần 2 [Thông Tin Các Bên Ký Hợp Đồng] của Hợp đồng này.

ĐIỀU 4.  HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

 • Bên A dự kiến phát hành Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ chậm nhất vào tháng 02 năm 2016.
 • Khi Dự Án thi công xong phần móng và hoàn thiện các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bên A sẽ gửi Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ cho Bên B, các Bên sẽ tiến hành ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ với điều kiện là Bên B hoàn tất mọi nghĩa vụ thanh toán của mình cho đến thời điểm nhận được Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ của Bên A. Trong trường hợp này, hai bên thống nhất sẽ thanh toán tiền mua Căn Hộ theo tiến độ quy định tại Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.
 • Nội dung Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ kế thừa nội dung Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ và tuân thủ Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ quy định tại Phụ Lục 5 của Hợp Đồng này. Trường hợp nội dung/điều khoản của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ có sự không thống nhất với nội dung Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ thì nội dung của Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ được ưu tiên áp dụng. Chủ Đầu Tư có trách nhiệm đăng ký Dự thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát hành mẫu Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ; trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung Dự thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật thì Hai Bên thống nhất tuân theo việc sửa đổi, bổ sung đó.
 • Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Bên A gửi Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, Bên B phải hoàn thành các thủ tục cần thiết để ký kết Hợp Đồng Mua Bán.

ĐIỀU 5. BÀN GIAO CĂN HỘ

 • Thời gian bàn giao Căn Hộ:
  • Thời gian Chủ Đầu Tư bàn giao Căn Hộ dự kiến là ngày 31/05/2018, có thể sớm hơn hoặc chậm hơn 90 ngày so với ngày dự kiến.
  • Các nội dung khác về bàn giao căn hộ, các bên thống nhất thực hiện theo Dự thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ
 • Diện tích bàn giao:
  • Diện tích bàn giao là diện tích sử dụng của Căn Hộ (diện tích thông thuỷ) được mô tả tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này, được xác định trên cơ sở sau:
 • Tính theo kích thước thông thuỷ của Căn Hộ được xác định bởi mép trong của tường bao ngoài, tường chung, khung, cột, hộp kỹ thuật của Căn Hộ. Trong đó, tường chung là tường ngăn chia giữa hai căn hộ; tường bao ngoài là tường ngăn giữa Căn Hộ với hành lang, lối đi, khu vực cầu thang và mặt ngoài Căn Hộ.
 • Bao gồm cả phần diện tích logia, ban công, tường xây trong phạm vi Căn Hộ
  • Đối với trường hợp Bên B yêu cầu đo đạc lại diện tích Căn Hộ bởi một bên tư vấn đo đạc độc lập thì Bên B phải thanh toán các chi phí cho việc đo đạc đó.
  • Các Bên đồng ý và chấp nhận rằng diện tích thực tế của Căn Hộ được bàn giao cho Bên B có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn diện tích Căn Hộ quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này. Các Bên sẽ không có bất kỳ khiếu nại gì nếu phần diện tích chênh lệch nằm trong giới hạn lớn hơn hoặc nhỏ hơn không phẩy năm phần trăm (±0,5%).
  • Trường hợp diện tích thực tế bàn giao có chênh lệch lớn hơn không phẩy năm phần trăm (±0,5%) so với diện tích theo Phụ lục 1 của Hợp Đồng này thì Giá Bán Căn Hộ điều chỉnh bằng diện tích thực tế bàn giao nhân với Đơn Giá Bán Căn Hộ quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này. Khoản tiền chênh lệch sẽ được thanh toán cho bên kia trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo thanh toán cho Bên B.
 • Các nội dung khác về thủ tục bàn giao Căn Hộ tuân thủ theo Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Bên A sẽ xây dựng và hoàn tất Căn Hộ theo các chi tiết và thông số kỹ thuật nêu tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này và các chỉnh sửa/điều chỉnh thiết kế được Chủ Đầu Tư và/hoặc Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền phê duyệt, cũng như các điều khoản và điều kiện có liên quan được quy định tại Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ, Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ. Trường hợp được sự chấp thuận/phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bên A được phép điều chỉnh thiết kế của Tòa nhà và/hoặc Căn Hộ mà không bắt buộc phải có sự chấp thuận của Bên B, tuy nhiên Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B về việc điều chỉnh thiết kế trong khoảng thời gian phù hợp.
 • Thực hiện hoặc thuê tổ chức có chuyên môn quản lý, kiểm tra và giám sát việc xây dựng và hoàn thiện Căn Hộ đảm bảo chất lượng xây dựng, các thông số kỹ thuật của Căn Hộ.
 • Bảo hành Căn Hộ theo quy định của pháp luật và Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.
 • Bảo quản Căn Hộ cho đến khi Bên B tiếp nhận Căn Hộ.
 • Bàn giao Căn Hộ cho Bên B đúng thời hạn đã quy định của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ kèm theo các bản vẽ thiết kế mặt bằng và thiết kế kỹ thuật liên quan đến Căn Hộ.
 • Hướng dẫn và trợ giúp Bên B trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch mua bán Căn Hộ và ký kết Hợp Đồng Mua Bán.
 • Được nhận mọi khoản thanh toán từ Bên B theo Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.
 • Được yêu cầu Bên B nộp các loại giấy tờ, các khoản Thuế, Phí và Lệ Phí để làm thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Căn Hộ cho Bên B theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Được toàn quyền sở hữu, quản lý, khai thác, kinh doanh, sử dụng và các quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật liên quan đối với Phần Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư phù hợp với Nội Quy.
 • Được bảo lưu quyền sở hữu đối với Căn Hộ và các quyền hợp pháp khác có liên quan đến Căn Hộ cho đến khi Bên B thanh toán đầy đủ khoản tiền phải trả trước khi bàn giao Căn Hộ và Bên B nhận bàn giao Căn Hộ.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Bên B có trách nhiệm nộp đầy đủ và đúng thời hạn Khoản Đặt Hàng theo đúng quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này, phí bảo trì, Thuế, Phí và Lệ Phí liên quan đến việc cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Căn Hộ cho Bên B.
 • Bên B cam kết: Không tặng cho, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan/phát sinh từ Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ cho Bên Thứ Ba khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A.
 • Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tiếp nhận Căn Hộ theo đúng quy định của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.
 • Kể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên B sẽ đảm nhận tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của một người sở hữu, cư trú và/hoặc sử dụng Căn Hộ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thanh toán Phí Quản Lý Hàng Tháng và tất cả các khoản thuế và phí về nhà ở được áp dụng cũng như tiền kết nối và sử dụng nước, khí đốt (nếu có), điện, thông tin liên lạc cũng như các tiện ích và dịch vụ khác được cung cấp cho Căn Hộ phù hợp với quy định trong Nội Quy Tòa Nhà. Trước khi Căn Hộ được bàn giao cho Bên B, Bên B sẽ không có quyền ra vào, cư trú, sử dụng Căn Hộ nếu không được Bên A đồng ý trước bằng văn bản.
 • Cam kết sử dụng Căn Hộ cho mục đích theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Bên B chịu trách nhiệm đóng góp kinh phí bảo trì Căn Hộ, Các Tiện Ích Chung theo tỷ lệ diện tích Căn Hộ so với tổng diện tích của Tòa Nhà, mua và duy trì các loại bảo hiểm Căn Hộ (nếu có) phù hợp với các quy định trong Nội Quy.
 • Có nghĩa vụ đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Căn Hộ, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cho Bên A theo các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Căn Hộ cho Bên B.
 • Hợp tác, cung cấp và ký mọi giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Bên A cho việc hoàn tất các thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Căn Hộ cho Bên B.
 • Tôn trọng và không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến các quyền sở hữu và hoạt động kinh doanh của Bên A trong Phần Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Nội Quy do Bên A ban hành. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về trật tự, an toàn xã hội, an ninh công cộng và bảo vệ môi trường.

ĐIỀU 8. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

 • Các bên cùng cam kết rằng:
 • Các điều khoản, nội dung của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ cùng với việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ sẽ không mâu thuẫn hoặc dẫn đến sự vi phạm đối với bất kỳ thỏa thuận hay văn kiện nào khác mà mỗi bên đã ký kết hoặc tham gia.
 • Trường hợp theo quy định của pháp luật, nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ bị tuyên bố là không hợp pháp hoặc vô hiệu theo quyết định của Tòa án nhân dân và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc do sự thay đổi Pháp luật thì:
 • Các điều khoản khác của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực; và
 • Các Bên phải nhanh chóng thương lượng với thiện chí để đưa ra điều khoản mới có hiệu lực theo Pháp luật.
 • Trường hợp với nỗ lực của Hai Bên và tối đa trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày điều khoản của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ bị tuyên bố là không hợp pháp hoặc vô hiệu theo quyết định của Tòa án nhân dân hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nếu điều khoản đó không được thay thế/điều chỉnh/bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật thì Hai Bên sẽ thống nhất chấm dứt Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ. Các Bên sẽ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận và cam kết không khiếu nại/khiếu kiện về bất cứ nội dung nào có liên quan đến điều khoản của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ bị tuyên bố là không hợp pháp hoặc vô hiệu đó
 • Ngay lập tức thực hiện tất cả các công việc, ký kết, hoàn thiện và chuyển giao các tài liệu liên quan khác nhằm đảm bảo các quy định của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ được thực hiện và tuân thủ.
 • Bên A cam kết rằng:
 • Những thông tin Bên A cung cấp tại Hợp Đồng này là chính xác;
 • Bên A cam kết sẽ thực hiện việc công bố thông tin Căn Hộ đảm bảo phù hợp với các Quy định của Pháp luật.
 • Bên B cam kết cung cấp cho Bên A các giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của Bên A cho mục đích xác minh quyền này của Bên B tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.
 • Bên B cam kết và thừa nhận rằng tại thời điểm ký kết, Bên B đã đọc toàn bộ, hiểu rõ, tự nguyện ký kết và chấp nhận không hủy ngang tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ. Bên B xác nhận rằng việc Bên B ký kết Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ là hoàn toàn tự nguyện, sẽ tự chịu trách nhiệm và không yêu cầu/khiếu nại/khiếu kiện về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc bất kỳ khoản tiền phạt nào (trừ những khoản tiền phạt và/hoặc tiền lãi được quy định tại Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ này) mà Bên B được thụ hưởng hoặc Bên B phải gánh chịu được phát sinh từ việc Bên B ký kết hoặc thực hiện Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.
 • Bên B xác nhận rằng, bằng việc ký kết Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ, Bên B đã hiểu rõ và sẽ chấp hành đầy đủ các quy định của Chủ Đầu Tư ban hành có liên quan đến Dự Án và Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.

ĐIỀU 9. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Các Bên tại điều khoản này thỏa thuận rằng, trong thời hạn 180 ngày kể từ thời điểm dự kiến phát hành Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán quy định tại Khoản 4.1 Điều 4 Hợp Đồng này, nếu Bên A có lỗi trong việc không ký Hợp Đồng Mua Bán thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ và yêu cầu Bên A hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt hàng.
 • Ngoài trường hợp quy định tại Khoản 9.1 Điều này, Bên B không được đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ vì bất cứ lý do gì nếu không được Bên A chấp thuận trước bằng văn bản.
 • Trừ trường hợp quy định khác trong Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ, nếu Bên B đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ hoặc Bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Điều 3 và Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này thì Bên B sẽ không được hoàn trả lại Khoản Đặt Hàng mà Bên B đã thanh toán cho Bên A và khoản tiền này sẽ thuộc quyền sở hữu của Bên A.
 • Bên A không được đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ vì bất kỳ lý do gì, trừ các trường hợp sau đây Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ:
 • Bất khả kháng,
 • Bên B vi phạm Điều 3.3 Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ,
 • Bên B không thực hiện ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo Thông báo của Bên A

ĐIỀU 10. MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bên A sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ gây ra do những thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và/hoặc trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Bên A chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chế tài phạt vi phạm đối với những sự kiện được quy định cụ thể tại Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ. Ngoài các quy định tại Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ này, Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ chế tài vật chất nào khác đối với Bên B và Bên Thứ Ba liên quan đến Bên B.

ĐIỀU 11. BẢO MẬT

Trong suốt thời hạn có hiệu lực của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ và trong vòng bốn (4) tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ, Các Bên không được tiết lộ bất cứ thông tin nào về hoặc liên quan đến Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ, cũng như các thông tin của Bên Kia cho bất cứ Bên Thứ Ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Đó, trừ khi phải thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo các Quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 12. CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG MUA CĂN HỘ

 • Bên B được quyền chuyển nhượng, tặng cho và/hoặc chuyển giao (dưới mọi hình thức) các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ cho Bên Thứ Ba với điều kiện là được Bên A chấp thuận trước bằng văn bản sau khi Bên B gửi cho Bên A văn bản yêu cầu chuyển nhượng các quyền của mình theo Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ cho một Bên Thứ Ba được phép mua Căn Hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam được mô tả tại Phụ Lục 4 của Hợp Đồng này. Trong trường hợp này, Bên A sẽ không thu phí của Bên B và Bên Thứ Ba nhận chuyển nhượng. Tuy nhiên, nếu có phát sinh các khoản phí, lệ phí và thuế phải trả theo Quy định của Pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ của Bên B và Bên Thứ Ba thì Bên B và Bên Thứ Ba tự chịu trách nhiệm.
 • Bên A có quyền từ chối việc chuyển nhượng Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ nếu Bên A có cơ sở xác định rằng Bên Thứ Ba nhận chuyển nhượng không đủ khả năng tài chính để thanh toán toàn bộ hoặc một phần các khoản tiền phải thanh toán cho Bên A theo Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ này (nếu có), hoặc không có tư cách hợp pháp để mua Căn Hộ và đứng tên sở hữu Căn Hộ, hoặc nhận chuyển nhượng Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ vì các mục đích vi phạm pháp luật và/hoặc gây bất lợi cho Bên A.
 • Việc chuyển nhượng Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ được thực hiện với điều kiện là các quy định sau đây sẽ được áp dụng:
 • Bằng việc ký kết Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ mới giữa Bên A và Bên Thứ Ba (sẽ thay thế Bên B), Bên Thứ Ba có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện mọi nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý theo Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ này, bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán bất kỳ số tiền còn nợ nào thuộc Khoản Đặt Hàng, thuế, phí và lệ phí theo Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ này. Để tránh nhầm lẫn, Bên A sẽ không có trách nhiệm trả lại cho Bên B hoặc Bên Thứ Ba bất kỳ số tiền nào về Khoản Đặt Hàng đã thanh toán cho Bên A.
 • Nếu Bên B vay vốn để mua Căn Hộ thì Bên B phải trình cho Bên A văn bản của Bên cho vay vốn chấp thuận việc chuyển nhượng Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ nói trên.
 • Bên B và Bên Thứ Ba chịu trách nhiệm thanh toán về bất kỳ khoản thuế, phí và chi phí nào phát sinh do việc chuyển nhượng Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 13. TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 • Mọi thông báo, đề nghị, yêu cầu thanh toán hoặc thư từ giao dịch, v.v… do Một Bên gửi cho Bên Kia sẽ phải lập thành văn bản và được gửi theo địa chỉ như tại Phần 2 Hợp Đồng này.
 • Mọi thông báo, đề nghị, yêu cầu thanh toán hoặc thư từ giao dịch v.v… do Một Bên gửi cho Bên Kia theo Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ sẽ được xem như Bên Kia đã nhận được :
  • Vào ngày gửi nếu được giao tận tay có ký nhận của Bên B/Người ủy quyền hoặc của một trong những người đang sinh sống tại Địa chỉ chỗ ở hiện tại của Bên B; hoặc
  • Vào ngày Bên gửi nhận được bằng chứng xác nhận đã chuyển fax (hoặc Email) trong trường hợp chuyển bằng fax (hoặc Email); hoặc
  • Vào ngày gửi nếu Bên A đã chuyển vào hộp thư liên hệ tại Địa chỉ chỗ ở hiện tại của Bên B hoặc
  • Vào ngày thứ hai tính từ ngày gửi bưu điện trong trường hợp gửi bằng thư bảo đảm. Trong các trường hợp này, nếu ngày tương ứng rơi vào ngày chủ nhật hoặc ngày lễ của Việt Nam thì các thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ giao dịch v.v… nói trên sẽ được xem như Bên Kia nhận được vào ngày tiếp theo.

ĐIỀU 14. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ này sẽ được hiểu, diễn giải và điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam
  • Các Bên cam kết sẽ tuân thủ chặt chẽ Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ. Bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ sẽ được giải quyết một cách thiện chí bằng con đường thương lượng hòa giải giữa Các Bên. Nếu hòa giải không thành trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Một Bên gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia về viêc phát sinh tranh chấp, thì Mỗi Bên đều có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết theo quy định.
 • Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý khi hai bên ký kết Hợp Đồng Mua Bán. Các Bên cùng đồng ý rằng Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ cùng với các Phụ lục và các bản đính kèm khác (nếu có) sẽ tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa các Bên và thay thế toàn bộ các thỏa thuận, ghi nhớ bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đó liên quan đến nội dung cơ bản của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.
 • Các Bên đồng ý rằng Bên A có toàn quyền quyết định sửa đổi các Phụ lục (trừ Phụ lục 1, 2 của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ này) và các bản đính kèm khác khi đã hoàn tất xây dựng Căn Hộ phù hợp với yêu cầu thực tế để đảm bảo việc đáp ứng các yêu cầu của Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền. Các Bên cũng đồng ý sẽ cùng ký kết Hợp Đồng Mua Bán trên cơ sở các điều khoản và điều kiện chính của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.
 • Kèm theo Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ là các phụ lục:
 • Phụ Lục 1 [Thông Tin Căn Hộ]
 • Phụ Lục 2 [Giá Bán Căn Hộ, Khoản Đặt Hàng và Thanh Toán Khoản Đặt Hàng]
 • Phụ Lục 3 [Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ]
 • Phụ Lục 4 [Đề Nghị Chuyển Nhượng Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ]
 • Phụ Lục 5 [Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ]
 • Hợp Đồng được lập thành ba (03) bản chính bằng tiếng Việt, Bên A sẽ giữ bảy (02) bản chính, Bên B sẽ giữ một (01) bản chính để cùng thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

PHẦN 4

CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG MUA CĂN HỘ

Bao gồm:

–                PHỤ LỤC 1. THÔNG TIN CĂN HỘ
–                PHỤ LỤC 2. GIÁ BÁN CĂN HỘ, KHOẢN ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN KHOẢN ĐẶT HÀNG
–                PHỤ LỤC 3. MẪU THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ
–                PHỤ LỤC 4. MẪU ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG MUA CĂN HỘ
–                PHỤ LỤC 5. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN CĂN HỘ

 1. BẢN VẼ MẶT BẰNG CĂN HỘ

Xem bản vẽ đính kèm

 1. MÔ TẢ CĂN HỘ ĐẶT HÀNG
Mã Căn Hộ : …….
Mức độ hoàn thiện …………………
Tầng: …….
Toà nhà: …….
Diện tích sử dụng căn hộ: ……. m2
Diện tích sàn xây dựng căn hộ: ……. m2
Dự án: Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao tầng
Địa điểm: Số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Ghi chú:

Diện tích sử dụng căn hộ: Là diện tích thông thuỷ của Căn Hộ, được xác định bởi mép trong của tường bao ngoài, tường chung, khung, cột, hộp kỹ thuật của Căn Hộ (trong đó tường chung là tường ngăn cách giữa hai căn hộ, tường bao ngoài là tường ngoài giữa Căn Hộ và hành lang, lối đi và mặt ngoài của Căn Hộ), bao gồm cả diện tích ban công, lô gia, tường xây trong phạm vi Căn Hộ (nếu có).

Diện tích sàn xây dựng căn hộ: Là diện tích được tính từ tim tường bao, tường ngăn căn hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

III.      DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ GẮN LIỀN VỚI CĂN HỘ

DANH MỤC CHI TIẾT VẬT LIỆU VÀ

TRANG THIẾT BỊ GẮN LIỀN VỚI CĂN HỘ HOÀN THIỆN ĐẦY ĐỦ

 Lưu ý: Việc hoàn thiện các vật liệu và các trang thiết bị gắn liền với căn hộ được thực hiện theo thiết kế của Chủ Đầu Tư

PHỤ LỤC 2

TỔNG GIÁ TRỊ CĂN HỘ, KHOẢN ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN KHOẢN ĐẶT HÀNG

 1. TỔNG GIÁ TRỊ CĂN HỘ:
 2. Đơn Giá: ………. VND/m2 diện tích sử dụng căn hộ

(Bằng chữ: …….. một mét vuông diện tích sử dụng căn hộ)

 1. Tổng Giá Trị Căn Hộ (Đơn Giá x Diện Tích Căn Hộ sử dụng căn hộ):

…….. VND

(Bằng chữ: …….. Đồng Việt Nam).

Trong đó:

 • Tổng Giá Trị Căn Hộ ( đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng, tiền sử dụng đất):

………. m2  x  ………. đồng/m2  = …….. VNĐ

(Bằng chữ: …….. Đồng Việt Nam).

 • Tổng Giá Trị Căn Hộ trên chưa bao gồm Kinh Phí Bảo Trì.
 1. Tổng Giá Trị Căn Hộ chưa bao gồm:
  • Thuế, Phí, Lệ phí mà Bên B phải trả theo quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ.
  • Các khoản phí dịch vụ khác mà Bên B phải trả theo quy định của Nội Quy Tòa Nhà và Quy định của Pháp luật.
 1. KHOẢN ĐẶT HÀNG VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN:
 2. Khoản Đặt Hàng:

Bên A đồng ý nhận của Bên B Khoản Đặt Hàng bằng một khoản tiền là …….. VND (Bằng chữ: ……..) tương ứng với 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ quy định tại Điểm 2 Mục I Phụ Lục này.

 1. Thanh toán Khoản Đặt Hàng sau khi ký Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ:

Bên B trực tiếp nộp Khoản Đặt Hàng cho Bên A ngay sau khi ký kết Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.

 1. Dự kiến tiến độ thanh toán khi ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ:

3.1.      Sau khi ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, Khoản Đặt Hàng đã được Bên B nộp cho Bên A theo Điểm 1, Điểm 2 Mục II của Phụ Lục này sẽ được cấn trừ cho nghĩa vụ thanh toán tiền mua Căn Hộ Lần thứ 1 nêu tại tại Phụ lục 2 của Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.

3.2.      Chi tiết tiến độ thanh toán cụ thể như sau:

 • Lần thứ 1: Nộp 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ khi ký Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.
 • Lần thứ 2: Thanh toán 10% Tổng Giá Trị Căn Hộ sau khi ký Hợp Đồng Mua Bán (dự kiến vào tháng 02/2016)
 • Lần thứ 3: Thanh toán 4% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 31/03/2016
 • Lần thứ 4: Thanh toán 4% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 30/04/2016
 • Lần thứ 5: Thanh toán 4% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 31/05/2016
 • Lần thứ 6: Thanh toán 4% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 30/06/2016
 • Lần thứ 7: Thanh toán 4% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 31/07/2016
 • Lần thứ 8: Thanh toán 4% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 31/08/2016
 • Lần thứ 9: Thanh toán 4% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 30/09/2016
 • Lần thứ 10: Thanh toán 4% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 31/10/2016
 • Lần thứ 11: Thanh toán 4% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 30/11/2016
 • Lần thứ 12: Thanh toán 4% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 31/12/2016
 • Lần thứ 13: Thanh toán 4% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 31/01/2017
 • Lần thứ 14: Thanh toán 6% Tổng Giá Trị Căn Hộ chậm nhất vào ngày 28/02/2017
 • Lần thứ 15: Thanh toán 25% Tổng Giá Trị Căn Hộ và 2% kinh phí bảo trì căn hộ khi bàn giao căn hộ
 • Lần thứ 16: Thanh toán 5% Tổng Giá Trị Căn Hộ khi Bên B được cấp Giấy Chứng Nhận

Ghi chú:  Các khoản thuế, phí, lệ phí có liên quan sẽ được Chủ Đầu Tư thông báo cho khách hàng khi có yêu cầu nộp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của Nội quy Tòa Nhà và/hoặc theo quy định của Nhà nước.

3.3.      Trường hợp tại thời điểm ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, Quy định Pháp Luật có quy định khác về hình thức thanh toán tiền mua Căn Hộ (ví dụ không được thanh toán tiền mua nhà bằng tiền mặt), Bên A có thể hoàn trả Khoản Đặt Hàng cho Bên B để Bên B thanh toán tiền mua Căn Hộ  theo quy định của pháp luật.

PHỤ LỤC 4

MẪU THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

Hà Nội, ngày ………. tháng ………. năm 2016

Kính gửi:            Ông/Bà: ……..

                            Địa chỉ: ……..

Căn cứ vào Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ số …….., ngày ………. tháng ………. năm ………., Chúng tôi vui mừng thông báo với Quý Ông/Bà rằng đến nay Dự Án đã đảm bảo các điều kiện theo quy định để ký kết Hợp Đồng Mua Bán theo Quy định của Pháp luật. Chúng tôi xin trân trọng thông báo với Quý Ông/Bà: …….. như sau:

 • Căn cứ Điều 4 của Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ, chúng tôi trân trọng kính mời Quý Ông/Bà chuẩn bị các hồ sơ liên quan và đến ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày chúng tôi phát hành Thông báo này qua đường bưu điện. Hồ sơ liên quan gồm:
 • Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân
 • Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu
 • Bản gốc Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ
 • Bản gốc Văn bản xác nhận/Phiếu thu tiền Đặt Hàng
 • Đề nghị Quý Ông/Bà xác nhận việc ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ với chúng tôi chậm nhất hai (2) ngày trước ngày dự kiến ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.
 • Chúng tôi khuyến nghị Quý Ông/Bà sẵn sàng nộp khoản tiền 10% giá trị căn hộ (không tính Khoản Đặt Hàng đã nộp trước đó) ngay khi hai bên tiến hành thực hiện các thủ tục ký Hợp Đồng Mua Bán.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ: ……..

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Ông/Bà.

 1. CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MÙA ĐÔNG – VID

PHỤ LỤC 5

MẪU ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG MUA CĂN HỘ

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MÙA ĐÔNG – VID

Tôi là: ……..

Số CMTND/Hộ chiếu: ……..  do …….. cấp ngày …….

Hộ khẩu thường trú: ……..

Chỗ ở hiện tại: ……..

Điện thoại liên hệ: ……..

Là người đã ký kết Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ số …….., ngày ………. tháng ………. năm ………. với Quý Công ty (”Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ”).

Tôi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ tại Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ theo đúng các thỏa thuận tại Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.

Tôi đã kiểm tra và nhận thấy Bên Nhận Chuyển Nhượng (có thông tin dưới đây) đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiếp nhận quyền và nghĩa vụ tại Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.

Bằng văn bản này, tôi trân trọng đề nghị Quý Công ty chấp thuận nội dụng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ như sau:

 1. Bên Chuyển nhượng:

Họ và tên: ……..

Số CMTND/Hộ chiếu: ……..  do …….. cấp ngày …….

Hộ khẩu thường trú: ……..

Chỗ ở hiện tại: ……..

Điện thoại liên hệ: ……..

 1. Bên Nhận Chuyển nhượng:

Họ và tên: ……..

Số CMTND/Hộ chiếu: ……..  do …….. cấp ngày …….

Hộ khẩu thường trú: ……..

Chỗ ở hiện tại: ……..

Điện thoại liên hệ: ……..

 1. Nội dung chuyển nhượng: Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên Chuyển nhượng liên quan đến Hợp Đồng Đặt Hàng Mua Căn Hộ.
 2. Thủ tục chuyển nhượng và Các quy định khác có liên quan: Theo quy định của Quý Công ty và Quy định của pháp luật.
 3. Đề nghị Quý Công ty hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục trong thời gian sớm nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bên chuyển nhượng

(Ký,ghi rõ họ tên)

Bên nhận chuyển nhượng

(Ký,ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MÙA ĐÔNG – VID

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG

Hà Nội, ngày ………. tháng ………. năm ……….

>>> Xem thêm thông tin về dự án của chúng tôi: dự án 47 Nguyễn Tuân.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*